اقلام موجود تهران چرخ

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

آرشیو
    پره ای مخصوص گاری
    چرخ نمره 35 پره ای 6 پر شافت 20 موجود در انبار ۳۱۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 35 پره ای 6 پر شافت 25 موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 40 پره ای شافت 30 موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
    پلی آمید
    چرخ نمره 10 پلی آمید ثابت موجود در انبار ۸۷۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 پلی آمید گردان موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 پلی آمیدترمزدار موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 پلی آمید ثابت موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 پلی آمید گردان موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 پلی آمید ترمزدار موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 15 پلی آمید ثابت موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 15 پلی آمید گردان موجود در انبار ۱,۲۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 15 پلی آمید ترمزدار موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 پلی آمید ثابت موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 پلی آمید گردان موجود در انبار ۱,۴۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 پلی آمید ترمزدار موجود در انبار ۱,۸۰۰,۰۰۰ریال
    تخم مرغی
    چرخ تهران
    چرخ نمره 10 ورقي معمولي گردان تهران در انبار موجود نیست ۲,۱۰۰,۰۰۰ریال
    ورقی مشکی
    چرخ نمره 7.5 ورقی لاستیکی ثابت موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 7.5 ورقی لاستیکی گردان موجود در انبار ۱۹۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 7.5 ورقی لاستیکی ترمزدار موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره7.5 ورقی لاستیکی تکی موجود در انبار ۷۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 ورقی لاستیکی ثابت موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 ورقی لاستیکی گردان موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 ورقی لاستیکی ترمزدار موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 ورقی لاستیکی تکی موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 ورقی لاستیکی ثابت موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره12.5 ورقی لاستیکی گردان موجود در انبار ۲۶۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 ورقی لاستیکی ترمزدار موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 ورقی لاستیکی تکی موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 16 ورقی لاستیکی ثابت موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 16ورقی لاستیکی گردان موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 16 ورقی لاستیکی ترمزدار موجود در انبار ۷۱۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 16 ورقی لاستیکی تکی موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 ورقی لاستیکی ثابت موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 ورقی لاستیکی گردان موجود در انبار ۶۸۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 ورقی لاستیکی ترمزدار موجود در انبار ۸۱۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 ورقی لاستیکی تکی موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
    اصفهان
    100 گردان اصفهان موجود در انبار ۳۰۵,۰۰۰ریال
    100 ثابت اصفهان موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
    100 بدون پایه اصفهان موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰ریال
    125 گردان اصفهان موجود در انبار ۳۴۰,۰۰۰ریال
    125 ثابت اصفهان موجود در انبار ۲۴۵,۰۰۰ریال
    125 بدون پایه اصفهان موجود در انبار ۱۴۵,۰۰۰ریال
    125 گردان اصفهان ترمزدار موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰ریال
    160 گردان اصفهان موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
    160 ثابت اصفهان موجود در انبار ۳۹۰,۰۰۰ریال
    160 بدون پایه اصفهان موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
    160گردان اصفهان ترمزدار موجود در انبار ۷۴۰,۰۰۰ریال
    200 گردان اصفهان موجود در انبار ۶۱۰,۰۰۰ریال
    200 ثابت اصفهان موجود در انبار ۴۸۵,۰۰۰ریال
    200 بدون پایه اصفهان موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
    200 گردان اصفهان ترمزدار موجود در انبار ۸۷۰,۰۰۰ریال
    100 گردان اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
    100 ثابت اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۳۳۵,۰۰۰ریال
    100 بدون پایه اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰ریال
    100 گردان اصفهان ترمزدار بلبرینگی موجود در انبار ۶۰۲,۰۰۰ریال
    125 گردان اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۴۷۵,۰۰۰ریال
    125 ثابت اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰ریال
    125 بدون پایه اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۲۵۵,۰۰۰ریال
    125 گردان اصفهان ترمزدار بلبرینگی موجود در انبار ۶۳۵,۰۰۰ریال
    160 گردان اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۶۹۰,۰۰۰ریال
    160 ثابت اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۵۳۵,۰۰۰ریال
    160بدون پایه اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    160گردان اصفهان ترمزدار بلبرینگی موجود در انبار ۸۹۰,۰۰۰ریال
    200 گردان اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۸۳۰,۰۰۰ریال
    200 ثابت اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۶۶۰,۰۰۰ریال
    200 بدون پایه اصفهان بلبرینگی موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰ریال
    200 گردان اصفهان ترمزدار بلبرینگی موجود در انبار ۱,۰۶۰,۰۰۰ریال
    بیمارستانی
    پایه آهنی
    پلی امید
    چرخ نمره 7.5 پلی اورتان ثابت موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 7.5 پلی اورتان گردان موجود در انبار ۶۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 پلی اورتان ثابت موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 پلی اورتان گردان موجود در انبار ۹۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 پلی اورتان ترمزدار موجود در انبار ۱,۳۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 پلی اورتان ثابت موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 پلی اورتان گردان موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 پلی اورتان ترمزدار موجود در انبار ۱,۵۲۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 15 پلی اورتان ثابت موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 15 پلی اورتان گردان موجود در انبار ۱,۲۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 پلی اورتان ثابت موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 پلی اورتان گردان موجود در انبار ۱,۵۲۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 پلی اورتان ترمزدار موجود در انبار ۱,۹۰۰,۰۰۰ریال
    پیشتازان
    چرخ نمره 16 تک بلبرینگ تکی موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 ورقی بوشی تک موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 25 ورقی بوشی تک موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 25 پلاستیکی تکی موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    چدن
    چرخ تهران
    چسب
    داربستی
    چرخ نمره 20 داربستی گردان تکنو موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 داربستی گردان ترمزدار تکنو موجود در انبار ۹,۶۰۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 داربستی گردان پویان موجود در انبار ۶۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 20 داربستی گردان ترمزدار پویان موجود در انبار ۵۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 16 داربستی ترمزدار پلی اورتان موجود در انبار ۱,۶۰۰,۰۰۰ریال
    دایکاست
    280 بدون پایه دایکاست موجود در انبار ۵۰۵,۰۰۰ریال
    280 ثابت دایکاست موجود در انبار ۱,۰۸۰,۰۰۰ریال
    280 گردان دایکاست موجود در انبار ۱,۳۴۵,۰۰۰ریال
    100 گردان دایکاست موجود در انبار ۴۳۰,۰۰۰ریال
    100 ثابت دایکاست موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
    100 بدون پایه دایکاست موجود در انبار ۲۰۵,۰۰۰ریال
    100 گردان ترمزدار دایکاست موجود در انبار ۴۹۰,۰۰۰ریال
    125 گردان دایکاست موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
    125 ثابت دایکاست موجود در انبار ۳۴۰,۰۰۰ریال
    125 بدون پایه دایکاست موجود در انبار ۲۱۵,۰۰۰ریال
    125 گردان ترمزدار دایکاست موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰ریال
    160 گردان دایکاست موجود در انبار ۷۵۰,۰۰۰ریال
    160 ثابت دایکاست موجود در انبار ۵۳۰,۰۰۰ریال
    160 بدون پایه دایکاست موجود در انبار ۳۷۰,۰۰۰ریال
    160 گردان ترمزدار دایکاست موجود در انبار ۸۴۰,۰۰۰ریال
    200 گردان دایکاست موجود در انبار ۷۸۵,۰۰۰ریال
    200 ثابت دایکاست موجود در انبار ۵۶۰,۰۰۰ریال
    200 بدون پایه دایکاست موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰ریال
    200 گردان ترمزدار دایکاست موجود در انبار ۸۸۰,۰۰۰ریال
    دو قلو پلاستیکی
    معین
    نارنجی
    چرخ نمره 40 نارنجی پیچی بی ترمز موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 40 نارنجی پیچی ترمزدار موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 40 نارنجی کفی بی ترمز موجود در انبار ۱۶۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 40 نارنجی کفی ترمزدار موجود در انبار ۱۷۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 50نارنجی پیچی بی ترمز موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 50نارنجی پیچی ترمزدار موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 50 نارنجی ثابت موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 50 نارنجی کفی بی ترمز موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 50 نارنجی کفی ترمزدار موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 7.5 نارنجی پیچی بی ترمز موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 7.5 نارنجی پیچی ترمزدار موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 7.5 نارنجی ثابت موجود در انبار ۳۱۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 7.5 نارنجی کفی گردان موجود در انبار ۳۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 7.5 نارنجی کفی ترمزدار موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 نارنجی پیچی بی ترمز موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 نارنجی پیچی ترمزدار موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 نارنجی ثابت موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 نارنجی کفی گردان موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 10 نارنجی کفی ترمزدار موجود در انبار ۴۴۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 نارنجی پیچی بی ترمز موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 نارنجی پیچی ترمزدار موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 نارنجی کفی ثابت موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5 نارنجی کفی گردان موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 12.5نارنجی کفی ترمزدار موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰ریال
آهنروبا
ابزار تراش
ایران پتک
    ابزار آلات کوبشی
ايمني
tente iran
بلبرنگ
پایه ثابت
پرچ
پیچ و مهره
تسمه
توری فلزی و پلاستیکی
چرخ گاری
باربر حمل بشکه ۴۰۲۱ در انبار موجود نیست ۲,۷۶۹,۰۰۰ریال
باربر پله با صفحه تاشو SE1061 در انبار موجود نیست ۲,۹۶۶,۰۰۰ریال
باربر جعبه ای SE2210 در انبار موجود نیست ۳,۶۶۶,۰۰۰ریال
باربر جعبه ا ی SE2230 در انبار موجود نیست ۴,۲۰۶,۰۰۰ریال
باربر جعبه ای SE2220 در انبار موجود نیست ۴,۰۹۸,۰۰۰ریال
باربر جعبه ای SE2240 موجود در انبار ۴,۴۲۲,۰۰۰ریال
باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایSE2530 موجود در انبار ۴,۰۳۱,۰۰۰ریال
باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل SE2510 موجود در انبار ۳,۴۱۱,۰۰۰ریال
باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایSE2520 موجود در انبار ۳,۸۲۴,۰۰۰ریال
باربر میزی دو طبقه با یک دسته مایل SE2540 موجود در انبار ۴,۳۴۲,۰۰۰ریال
باربر با دسته های مایل جانبی SE 2410 موجود در انبار ۳,۵۶۰,۰۰۰ریال
باربر با دسته های مایل جانبی SE 2420 موجود در انبار ۳,۸۸۴,۰۰۰ریال
باربر با دسته های مایل جانبی SE 2430 موجود در انبار ۴,۰۹۸,۰۰۰ریال
باربر با دسته های مایل جانبی SE 2440 موجود در انبار ۴,۳۱۴,۰۰۰ریال
باربرمیزی دو طبقه با دو دسته مایل SE 2610 موجود در انبار ۳,۶۱۸,۰۰۰ریال
باربرمیزی دو طبقه با دو دسته مایل SE 2620 موجود در انبار ۴,۰۳۱,۰۰۰ریال
باربرمیزی دو طبقه با دو دسته مایل SE 2630 موجود در انبار ۴,۲۳۸,۰۰۰ریال
باربر ویژه بارهای بلند در انبار موجود نیست ۲,۷۱۲,۰۰۰ریال
باربر ویژه بارهای بلند در انبار موجود نیست ۲,۶۷۰,۰۰۰ریال
باربر ویژه بارهای بلند در انبار موجود نیست ۳,۰۰۸,۰۰۰ریال
باربر حمل بشکه ۴۰۲۰ موجود در انبار ۲,۹۶۶,۰۰۰ریال
باربر پله با صفحه تاشو موجود در انبار ۴,۴۴۳,۰۰۰ریال
باربر سه وضعیته موجود در انبار ۴,۴۴۳,۰۰۰ریال
باربر سه وضعیته همراه با کفی چوبی موجود در انبار ۴,۵۴۶,۰۰۰ریال
باربر عمومی در انبار موجود نیست ۲,۶۱۱,۰۰۰ریال
باربر عمومی در انبار موجود نیست ۲,۷۳۲,۰۰۰ریال
باربر عمومی موجود در انبار ۲,۳۹۳,۰۰۰ریال
باربر عمومی در انبار موجود نیست ۲,۵۱۳,۰۰۰ریال
باربر پله در انبار موجود نیست ۴,۱۳۵,۰۰۰ریال
باربر حمل کپسول گاز ۱۰۵۱ در انبار موجود نیست ۳,۱۰۱,۰۰۰ریال
باربر حمل کپسول گاز ۱۰۵۰ در انبار موجود نیست ۲,۵۸۵,۰۰۰ریال
باربر ویژه بارهای بلند با امکان حمل صندلی موجود در انبار ۲,۹۶۶,۰۰۰ریال
باربر حمل کپسول گاز ۱۰۴۰ در انبار موجود نیست ۲,۰۶۹,۰۰۰ریال
اهرم بشکه در انبار موجود نیست ۴۸۱,۰۰۰ریال
اهرم بشکه در انبار موجود نیست ۵۷۶,۰۰۰ریال
باربر ویژه بارهای بلند در انبار موجود نیست ۲,۷۸۹,۰۰۰ریال
باربرمیزی دو طبقه با دو دسته مایل SE 2640 موجود در انبار ۴,۳۴۲,۰۰۰ریال
رولبولت
سمباده
سنگ
شلنگ
کابل
لوله و اتسالات
نور
چرخ
    سایز 1 تا 5 سانتی متر
    چرخ نمره 40 کتابی بوشی موجود در انبار ۱,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 50 پیچی تقلونی موجود در انبار ۴۰,۰۰۰ریال
    40 کفی موجود در انبار ۵۰,۰۰۰ریال
    40 یو فلزی موجود در انبار ۳۰,۰۰۰ریال
    چرخ نمره 1.5 ثابت موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
    2.5 ثابت موجود در انبار ۲۸,۰۰۰ریال
    2.5 گردان موجود در انبار ۲۲,۰۰۰ریال
    سایز 5 تا 10 سانتی متر
    سایز 10 تا 15 سانتی متر
    سایز 15 تا 20 سانتی متر
    سایز 20 تا 25 سانتی متر
    سایز 25 تا 30 سانتی متر
    سایز 30 تا 40 سانتی متر
لولا ویراق
    تهران یراق
    قرقه 5*5* تهران یراق موجود در انبار ۴۲۰,۰۰۰ریال
    قرقره 3*3 آويز فرش-دوچرخ موجود در انبار ۷۷,۵۰۰ریال
    قرقره 3*3 چهارچرخ(بلبرينگي روکش دار) موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰ریال
    قرقره 3*3دوچرخ (بلبرينگي روکش دار) موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
    قرقره4*4- چهارچرخ تفلوني موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    قرقره 3*3 کانکسي-چهارچرخ موجود در انبار ۱۲۰,۰۰۰ریال
    آويز کشتارگاهي دوچرخ موجود در انبار ۴۳۰,۰۰۰ریال
    قرقره 3*3 دوچرخ تخت موجود در انبار ۴۵,۰۰۰ریال
    قرقره 4*4 کيشان درجه 2 در انبار موجود نیست ۲۲۵,۰۰۰ریال
    قرقره 3*3 آويز فرش-چهارچرخ موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰ریال
    قرقره 4*4 آويز فرش موجود در انبار ۱۷۰,۰۰۰ریال
    قرقره 7*7 تهران یراق موجود در انبار ۱,۰۵۰,۰۰۰ریال
    راهنمای بالای درب کامل در انبار موجود نیست ۷۸۰,۰۰۰ریال
    قرقره دو چرخ 3*3 تهران یراق موجود در انبار ۶۰,۰۰۰ریال
    قرقره دو چرخ 4*4 تهران یراق موجود در انبار ۱۳۷,۰۰۰ریال
    قرقره کابل کشي موجود در انبار ۱۰۵,۰۰۰ریال
    قرقره دو چرخ 5*5 تهران یراق موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰ریال
    قرقره دو چرخ 7*7 تهران یراق موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
    قرقره سر ستون كانتينر موجود در انبار ۴۸۰,۰۰۰ریال
    ريل 3×3 تهران يراق سه متري (s) موجود در انبار ۳۱۸,۰۰۰ریال
ابزار آلات
    ابزار آلات برقی
    ابزار آلات پنوماتیک
    ابزار آلات دستی
        ابزار آلات کوبشی
    ابزار بادی